Podsumowanie aktualnej kadencji

Dzięki Państwa zaufaniu mieliśmy możliwość zaangażować się w zarządzanie Powiatem Nowotarskim. Szóstka radnych reprezentujących Prawicę Powiatu Nowotarskiego wniosła znaczący wkład w kształtowanie inicjatyw, które miały na celu przede wszystkim poprawienie jakości życia wszystkich mieszkańców naszego powiatu.

W obliczu zbliżającego się zakończenia aktualnej kadencji, chcielibyśmy przedstawić sprawozdanie naszych działań, skupiając się na najważniejszych inicjatywach i projektach, które zrealizowaliśmy. Z pełną świadomością różnorodności i wielości zmian w ostatnich latach, wybraliśmy te, które miały największy wpływ na poprawę infrastruktury, bezpieczeństwa i jakości życia w powiecie.

Podsumowując pozytywne zmiany musimy zwrócić uwagę, że zmiany te wydarzyły się dzięki ogromnego wkładu pracy, zaangażowania i profesjonalizmu pracowników starostwa oraz wszystkich jednostek powiatowych. W tym miejscu chcielibyśmy wyrazić nasze najgłębsze podziękowania i gratulacje dla waszego profesjonalizmu i zaangażowania.

Poniżej prezentujemy nasze sprawozdanie między innymi w zakresie:

Finanse i Budżet Powiatu


Inwestycje

W okresie od 2019 do 2023 roku ponownie skoncentrowaliśmy nasze działania na inwestycjach, przeznaczając na ten cel ponad 217 milionów złotych. Staraliśmy się tworzyć budżety proinwestycyjne – każdy budżet, z wyjątkiem tych z lat pandemii COVID-19, charakteryzował się przeznaczaniem ponad 20% wydatków na inwestycje.

Te pieniądze przekładają się na konkretne zmiany w życiu mieszkańców powiatu, o czym opowiadamy w dalszej części naszego sprawozdania.


Niskie zadłużenie

Jednym z kluczowych wskaźników stabilności finansowej Powiatu Nowotarskiego jest niski, zaledwie 4% poziom zadłużenia. Staramy się tworzyć budżety odpowiedzialne, efektywne i oszczędne, nastawione na efektywne realizowanie kluczowych inwestycji. Niski poziom zadłużenia nie tylko zapewnia bezpieczeństwo finansowe powiatu, ale także pozwala na elastyczność w podejmowaniu nowych inicjatyw i inwestycji.


Pozyskiwanie środków zewnętrznych

Utrzymywanie niskiego poziomu zadłużenia przy jednoczesnym podzyskiwaniu środków zewnętrznych. W latach 2019-2023, Powiat Nowotarski pozyskał ponad 130 milionów złotych ze źródeł takich jak rządowe programy, Unia Europejska, oraz innych instytucji zewnętrznych, co pozwoliło znacznie rozszerzyć zakres i skalę naszych projektów inwestycyjnych. Dzięki efektywnemu wykorzystaniu tych środków, mogliśmy realizować ambitne przedsięwzięcia z korzyścią dla całej społeczności powiatu, nie obciążając przy tym nadmiernie budżetu.

Drogi Powiatowe

Infrastruktura drogowa jest krytycznym elementem wpływającym na komfort życia mieszkańców, możliwości dojazdowe turystów oraz transportowe biznesu. Z tego względu w latach 2019-2023 przeprowadziliśmy kompleksowy remont około 45 kilometrów dróg oraz 6 obiektów mostowych, co znacząco przyczyniło się do poprawy komfortu jazdy i dostępności różnych regionów powiatu. Jednym z priorytetów była również poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu, co znalazło odzwierciedlenie w budowie 33.6 kilometrów nowych chodników oraz wykonaniu kilkunastu przejść dla pieszych.

45 kilometrów dróg
6 obiektów mostowych
33.6 kilometrów chodników
Przejścia dla pieszych

Edukacja

Wysoka jakość edukacji jest jednym z kluczowych elementów jakości życia lokalnych społeczności, rozwoju biznesu oraz przedsiębiorczości. Powiat Nowotarski prowadzi szkoły ponadpodstawowe takie jak licea, technika i szkoły branżowe. Staramy się wspomagać uczniów i nauczycieli poprzez rozwój bazy lokalowej szkół, pozyskiwanie środków finansowych na realizację projektów podwyższających jakość edukacji, a także zmieniając kształcenie w technikach i szkołach branżowych tak, aby były dostosowane do zmieniającego się rynku pracy.


Wysokie wyniki i osiągniecia edukacyjne

 • Bardzo wysokie wyników nauczania w szkołach powiatowych potwierdzane są wynikami zdawalności matury, egzaminów zawodowych, osiągnięciami w konkursach i olimpiadach.
 • Szkoły powiatowe osiągają wysokie miejsca w rankingach.
 • To osiągnięcie to przede wszystkim zasługa nauczycieli, dyrektorów, uczniów i rodziców (gratulujemy!) – my staramy się pomagać 🙂

Nowy budynek Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Targu

 • Nowy budynek zapewnia komfortowe warunki nauki dla około 650 uczniów, w tym wysokiej jakości halę sportową.
 • Łączna wartość inwestycji wyniosła prawie 35 milionów złotych.
 • Pozyskaliśmy ponad 13 milionów złotych środków zewnętrznych.
 • Inwestycja obejmowała również rozbudowę Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych w Nowym Targu.

Modernizacja kształcenia

 • Uruchomiliśmy kształcenie w 6 nowych zawodach, w tym technik programista i technik energetyki odnawialnej.
 • Podnosiliśmy jakość kształcenia zawodowego poprzez realizację projektów takich jak „Rozwój Centrów Kompetencji Zawodowych” i „Modernizacja Kształcenia Zawodowego”.
 • Pozyskiwaliśmy dodatkowe środki zewnętrzne na modernizację szkół oraz udział uczniów w różnych programach i przedsięwzięciach.

Remonty i przebudowy

 • Do użytku została oddana Hala gimnastyczna w Zespole Szkół w Rabce.
 • Zmodernizowaliśmy siedzibę Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowym Targu.
 • Wyremontowaliśmy i wymieniliśmy źródła ciepła w szkole w Jabłonce i Nowym Targu.
 • Remontujemy szkoły aby spełniały wymagania dostępności.

Samorządowy Lider Edukacji

 • W latach 2019-2022 Powiat Nowotarski otrzymywał tytuł „Samorządowego Lidera Edukacji”, przyznawany za inwestycje i działałność na rzecz rozwoju edukacji.

Opieka zdrowotna

Dobra sytuacja finansowa Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego w Nowym Targu oraz pozyskane środki zewnętrzne pozwoliły na utworzenie nowych oddziałów i rozszerzenie zakresu świadczonych usług medycznych. Te działania miały bezpośredni wpływ na poprawę dostępności i jakości opieki zdrowotnej dla mieszkańców Powiatu Nowotarskiego. Nowo otwarte oddziały, wyposażone w nowoczesny sprzęt i obsługiwane przez wykwalifikowany personel medyczny, stanowią odpowiedź na rosnące potrzeby zdrowotne naszej społeczności.

Nowy Oddział Chemioterapii Dziennej
 • Pacjenci onkologiczni z naszego regionu uzyskali dostęp do leczenia blisko miejsca zamieszkania. Nie muszą już dojeżdżać na chemioterapię do Krakowa, Nowego Sącza albo Suchej Beskidzkiej.
 • Koszt uruchomienia Oddziału to 13 milionów złotych.
 • Jest to jeden z największych tego rodzaju oddziałów w Małopolsce.
Centrum Zdrowia Psychicznego
 • Pilotażowy i innowacyjny projekt zakładający rewolucję w podejściu do leczenia osób wymagających wsparcia psychiatrycznego i psychologicznego.
 • Na ten projekt szpital uzyskał ponad 17 milionów dofinansowania
Duże inwestycje w rozwój szpitala
 • Szpital zrealizował projekty o wartości ponad 100 milionów złotych, rozszerzając ofertę medyczną, dostępność leczenia oraz funkcjonowanie szpitala.
 • Zakupiony został sprzęt medyczny za ponad 30 milionów złotych.
Zakup ambulansów
 • W ostatniej kadencji zakupione zostało 7 nowych ambulansów.
 • Wspólnie ze szpitalem uzyskaliśmy dofinansowanie z dotacji celowej na zakup 5 dodatkowych ambulansów, gdzie przekazane zostało już 1.3 miliona złotych na zakup 2 ambulansów.

Kultura

Działania na rzecz kultury mają ogromne znaczenie zarówno dla mieszkańców – dzieci, młodzieży, jak i dorosłych – jak i dla zwiększania atrakcyjności Powiatu Nowotarskiego dla turystów. Rozwój inicjatyw kulturalnych, wsparcie dla lokalnych artystów i organizacji, a także inwestycje w infrastrukturę kulturalną podkreślają to działania na rzecz zachowania dziedzictwa oraz promowania twórczości i kreatywności wśród społeczności.


Nowy budynek Teatru Rabcio

 • W 2020 roku Teatr Rabcio przeniósł się do nowo wybudowanego, nowoczesnego budynku z widownią dla 220 osób.
 • Koszt budowy wyniósł prawie 17 milionów złotych, z czego udało nam się uzyskać prawie 6 milionów dofinansowania.
 • Teatr Rabcio jest jednym z najnowocześniejszych teatrów tego typu w skali całego kraju.

Działalność Teatru Rabcio

 • Teatr Rabcio nieustannie przyciąga ogromną liczbę widzów, wystawiając przedstawienia dla ponad 21 tysięcy osób.
 • Repertuar został rozszerzony o sztuki wystawiane dla widzów dorosłych (np. ponadczasowy „Makbet”), ponadto rozwijana jest oferta wydarzeń zewnętrznych.
 • Teatr prowadzi też działalność warsztatową w ramach edukacji teatralnej.

Muzeum Orkana

 • Muzeum zostało odwiedzone przez około 30 tysięcy turystów, zorganizowała 22 wystawy czasowe i 32 imprezy kulturalne.
 • Organizowane są tutaj lekcje muzealne i warsztaty kulturalne, w ponad 550 takich wydarzeniach wzięło udział prawie 20 tysięcy uczestników.
 • Muzeum bierze udział w wielu projektach promujących lokalną kulturę i tradycję.

Powiatowe Centrum Kultury

 • Powiatowe Centrum Kultury realizuje tygodniowo około 200 godzin zajęć kulturalnych i sportowych, w których uczestniczy regularnie około 600 osób.
 • Centrum wspiera rozwój turystyki i lokalne inicjatywy poprzez współuczestniczenie w organizacji wielu wydarzeń na terenie całego powiatu.
 • Centrum jest też organizatorem wielu cyklicznych wydarzeń kulturalnych, a także jest współorganizatorem „Małopolskiego Systemu Współzawodnictwa Sportowego dzieci i młodzieży Szkolnego Związku Sportowego”.

Pomoc Społeczna

W ramach rozwoju programów opieki zastępczej staramy się zapewnić bezpieczne i stabilne środowisko dla dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej, zarówno za pomocą wsparcia dla rodzin zastępczych jak i tworzenia placówek opiekuńczo-wychowawczych. Jednocześnie, staramy się kierować pomoc też do rodzin znajdujących się w kryzysie.

Utworzenie Placówki
Opiekuńczo-Wychowawczej
 • Ze względu na duże potrzeby stworzyliśmy nową zapewniającą całodobową opiekę w formie instytucjonalnej pieczy zastępczej.
 • W placówce aktualnie przebywa 14 wychowanków.
 • Celem jest zapewnienie wychowankom wszechstronnej opieku, poczucia bezpieczeństwa i stabilizacji życia.
Pomoc osobom w trudnej sytuacji
 • Powiat co roku przeznacza istotne środki na finansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
 • Ponadto finansuje też pobyt w domu dla matek i kobiet z dziećmi w trudnej sytuacji.
 • Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w pomoc osobom w trudnych sytuacjach.

Sprawny Urząd i Cyfryzacja

Ostatnie lata to również znaczące usprawnienia w funkcjonowaniu Urzędu, ze szczególnym naciskiem na cyfryzację procesów i usług. Dzięki wprowadzeniu nowych technologii i systemów informatycznych udało się zwiększyć efektywność pracy urzędu, zapewniając mieszkańcom oraz przedsiębiorcom szybszy i łatwiejszy dostęp do kluczowych usług administracyjnych. W wielu aspektach Powiat Nowotarski jest w krajowej czołówce działań w zakresie cyfryzacji.


System rezerwacji wizyt

 • Szanowanie czasu mieszkańców, którzy mogą umówić się na konkretną godzinę.
 • Wzrost wydajności pracowników obsługujących strony o około 8-10%.
 • Możliwość pomiaru wydajności czynności obsługowych.

Biuro Obsługi Klienta

 • Uruchomiliśmy Biuro Obsługi Klienta, które wspomaga mieszkańców w załatwianiu spraw urzędowych.
 • Jest dostępne również telefonicznie.
 • Znacząco przyczyniło się do działania urzędu w okresie pandemii.

Paczkomaty

 • W 2020 roku uruchomiliśmy Paczkomaty jako drogę komunikacji z urzędem (jako pierwsza jednostka w Małopolsce).
 • Dzięki temu w pewnym sensie Urząd stał się dostępny całodobowo.
 • Aktualne wykorzystanie paczkomatów czasami przekracza 100 paczek dziennie.

Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją

 • Jesteśmy pierwszym Powiatem, który wdrożył systemy EZD jako podstawową formę obiegu dokumentów.
 • Pozwala to na załatwianie spraw elektronicznie i odejście od papieru, zwiększając wygodę kontaktu z urzędem.
 • Ponadto przyczyniło się to do wzrostu wydajności pracowników o około 3-5%.

Geoportal Nowotarski

 • W 2019 roku uruchomiliśmy geoportal powiatowy, ułatwiający dostęp do informacji mieszkańcom, ekspertom i przedsiębiorcom.
 • Cyfryzacja danych geodezyjnych sprzyja szybszemu załatwianiu spraw urzędowych.
 • Łącznie do tej pory pozyskaliśmy prawie 15 milionów złotych na rozwój geodezji.

Zewnętrzne środki

 • Powiat Nowotarski aktywnie poszukuje środków na transformację cyfrową.
 • Od roku 2019 pozyskaliśmy ponad 7 milionów złotych środków zewnętrznych na realizację projektów cyfrowych.
Transport Zbiorowy

Wielu mieszkańców jest pozbawionych dostępu do komercyjnego transportu zorganizowanego ze względu na nieopłacalność połączeń. Z tego względu, w latach 2020-2024, pozyskaliśmy ponad 7.5 miliona złotych na uruchomienie łącznie 12 połączeń komunikacyjnych w ramach rozwoju publicznego transportu zbiorowego zapewniających mieszkańcom gmin powiatu nowotarskiego dostęp do ważnych ośrodków administracyjnych, leczniczych i edukacyjnych.

Rynek Pracy
 • Powiatowy Urząd Pracy przeznaczył ponad 46 milionów złotych na wsparcie przedsiębiorców i osób poszukujących pracy, w tym:
  • Wsparcie osób bezrobotnych za pomocą staży, poszukiwania pracy oraz szkoleń podwyższajacych kompetencje.
  • Wsparcie przedsiębiorców za pomocą dotacji na rozpoczęcie działałności, szkolenia pracowników, a także dofinansowanie do wynagrodzen w ramach prac interwencyjnych.
 • W ramach Tarczy Antykryzysowej przeznaczono 107 milionów złotych dla przedsiębiorców w celu utrzymania miejsc pracy.
Współpraca z Gminami

Aby lepiej odpowiadać na lokalne potrzeby współpracujemy z Samorządami Gminnymi, wspólnie realizując między innymi projekty infrastrukturalne.

Turystyka
 • Tworzymy dogodne warunki dla rozwoju turystyki za pomocą budowania infrastruktury drogowej, wsparcia lokalnych przedsiębiorców, rozwoju lokalnej kultury oraz współorganizowania wielu lokalnych wydarzeń przyciągających tysiące turystów.
 • Od 2022 Powiat Nowotarski jest członkiem stowarzyszenia „Podhalańska Organizacja Turystyczna”, która chce łączyć lokalnych przedsiębiorców, samorządy i mieszkańców w celu tworzenia odpowiednich warunków do rozwoju turystyki.