Krzysztof Józef Kula

Pochodzę z rodziny góralskiej z miejscowości Ciche. Jestem związany z Miastem i z Gminą Czarny Dunajec. Tu mieszkam, tu pracuję – jestem Dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Cichem. 

Powierzone mi stanowisko Dyrektora piastuję od 13 lat. Zarządzając jednostką oświatową prowadzę dobrą, nowoczesną organizację pracy, dbając jednocześnie o nasz personel bo najważniejsi są ludzie. 

Na bieżąco współpracuję z Organem prowadzącym, władzami Miasta i Gminy, Radą Gminy Czarny Dunajec, z Radnymi z miejscowości Ciche, Sołectwem, ze Wspólnotą 8 wsi w Witowie, ze Związkiem Podhalan w USA – koło 65 Ciche – Miętustwo i innymi partnerami. Tym samym pozyskuję środki na szkołę a także na rzecz kultury i wspierania tradycji. 

Bardzo dużą wagę przywiązuję do relacji międzyludzkich tworzących dobrą atmosferę do podejmowania wyzwań, w tym relacji z personelem szkoły oraz gronem rodziców. Inicjując społeczności wspólnie osiągamy założone cele. Podjęliśmy wiele działań, zmierzających do pozyskania środków na wybudowanie m.in. nowego gmachu szkoły czy placu zabaw. Zapewniliśmy wyposażenie szkoły w liczne pomoce dydaktyczne oraz multimedia. 

Aktualnie w najbliższych planach jest modernizacja placu zabaw, a także pozyskanie terenu pod budowę boiska sportowego bezpośrednio przy szkole. Jest ono potrzebne dla prawidłowego rozwoju, nie tylko uczniów, ale także naszej lokalnej społeczności. 

Jestem przekonany, że korzystając z moich dotychczasowych doświadczeń, zdobytego wykształcenia i wieloletnich kontaktów, będę mógł efektywnie działać, rozwijać edukację, sport, turystykę oraz rozwiązywać problemy dnia codziennego mieszkańców Podhala, Orawy i Spisza. 

Kandyduję do Rady Powiatu z ramienia KWW Prawica Powiatu Nowotarskiego.

07 kwietnia 2024 proszę Państwa o oddanie na mnie głosu.

Proszę o oddanie na mnie głosu w wyborach do Rady Powiatu Nowotarskiego.

Nr 4

na liście KWW Prawica Powiatu Nowotarskiego
w okręgu 4: Czarny Dunajec

Moim priorytetem jest

 1. Rozwój edukacji, w szczególności przygotowanie młodego człowieka do życia i podejmowania wyzwań.
 2. Wychowanie w tradycji i kulturze góralskiej, z poszanowaniem i szacunkiem dla innych.
 3. Rozwój sportu, rekreacji – głównie poprzez szeroko rozumiane narciarstwo (trasy biegowe, rekreacyjne) ale także poprzez turystykę rowerową – ścieżki rowerowe).
 4. Rozwój agroturystyki  i turystyki jako szansy dla mieszkańców Podhala, Orawy i Spisza.  
 5. Bezpieczeństwo mieszkańców poprzez wykonanie nowej nawierzchni dróg, ich modernizację, budowanie nowych chodników i tras rowerowych (poza pasami drogowymi).
 6. Działania na rzecz poprawy jakości obsługi medycznej.

W swoich działaniach kieruję się:

 1. Wzajemnym szacunkiem do drugiego człowieka. 
 2.  Umiejętnością słuchania mieszkańców.
 3.  Podejmowaniem korzystnych działań dla Obywateli.
 4. Angażowaniem się i włączaniem innych do wspólnego działania (praca zespołowa).
 5.  Realizowaniem wytyczonych celów.
 6.  Analizowaniem wykonanych działań oraz wyciąganiem wniosków, by osiągnąć jak najlepszy sukces.
 7.  Dbaniem o drugiego człowieka. 

Wykształcenie:

 • Studia wyższe magisterskie(dzienne) na wydziale Matematyczno-Przyrodniczym w KUL w Lublinie,
 • Studia podyplomowe w zakresie Pedagogiki w AP w Krakowie,
 • Studia podyplomowe w zakresie Biologii w AP w Krakowie,
 • Studia doktoranckie (niestacjonarne) z  chemii UMCS w Lublinie,
 • Studia podyplomowe w zakresie Zarządzanie placówkami oświatowymi,
 • Studia podyplomowe z zakresie Edukacja elementarna – wychowanie przedszkolne i nauczanie wczesnoszkolne,
 • Studia podyplomowe w zakresie Wychowanie do życia w rodzinie,
 • Studia podyplomowe w zakresie Geografia,
 • Studia podyplomowe w zakresie Chemia,
 • Studia podyplomowe w zakresie Plastyka.

Praca:

 • Dyrektor / Nauczyciel w SP nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Cichem od 2011.
 • Stopień nauczyciela dyplomowanego od 2016.
 • Nauczyciel w KSP z Oddz. Integr.  SPSK w Czerwiennem w latach 2006 – 2011.
 • Nauczyciel PSP Nr 1  SPSK w Starem Bystrem w latach 2004 – 2011.
 • Nauczyciel w SP nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Cichem do 2002.

Zainteresowania:

 region, sport, turystyka, muzyka, sztuka, malarstwo